Moby Poll: How many game soundtracks do you own?

Xianjian Qixia Zhuan (Windows)

DOS and Windows
Packaging : Box
Country : China China
Xianjian Qixia Zhuan DOS Front Cover

Front Cover

Xianjian Qixia Zhuan DOS Inside Cover Left

Inside Cover
Left

Xianjian Qixia Zhuan DOS Inside Cover Right

Inside Cover
Right

Xianjian Qixia Zhuan DOS Back Cover

Back Cover

Xianjian Qixia Zhuan DOS Media

MediaInformation contributed by אולג 小奥 (170956)