Current MobyGoal: Help us reach 250 documented ZX81 Games

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen (Windows)

Windows
Packaging : Box
Country : China China
Package Comments : Budget re-release
Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Front Cover

Front Cover

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Inside Cover

Inside Cover

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Back Cover

Back Cover

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Media Install Disc 1

Media
Install Disc 1

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Media Install Disc 2

Media
Install Disc 2

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Media Game Disc 1

Media
Game Disc 1

Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen Windows Media Game Disc 2

Media
Game Disc 2Information contributed by אולג 小奥 (168591)