Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen (Windows)

Windows

Packaging : Box
Country : China China
Package Comments : Budget re-release

Front Cover

Inside Cover

Back Cover

Media
Install Disc 1

Media
Install Disc 2

Media
Game Disc 1

Media
Game Disc 2

Information contributed by Cor 13 (174162)