Xuanyuan Jian 3 Waizhuan: Tian zhi Hen (Windows)

...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.