How do you play retro games?

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan (Windows)

Windows
Packaging : Box
Country : China China
Package Comments : Jinghe Shidai release
Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Front Cover

Front Cover

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Inside Cover Left

Inside Cover
Left

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Inside Cover Right

Inside Cover
Right

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Back Cover

Back Cover

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Media Disc 1

Media
Disc 1

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Media Disc 2

Media
Disc 2

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Media Disc 3

Media
Disc 3

Xuanyuan Jian 3: Yun he Shan de Bi Duan Windows Media Disc 4

Media
Disc 4Information contributed by אולג 小奥 (168715)