How much time do you spend in each single session when you play games?

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (Windows)

Windows
Packaging : Box
Country : Taiwan Taiwan
Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Front Cover

Front Cover

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Back Cover

Back Cover

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 1

Media
Disc 1

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 2

Media
Disc 2

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 3

Media
Disc 3

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 4

Media
Disc 4

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Other Jewel Case - Front

Other
Jewel Case - Front

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Other Jewel Case - Back

Other
Jewel Case - BackWindows
Packaging : Box
Country : China China
Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Front Cover

Front Cover

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Back Cover

Back Cover

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 1

Media
Disc 1

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 2

Media
Disc 2

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 3

Media
Disc 3

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao Windows Media Disc 4

Media
Disc 4Information contributed by אולג 小奥 (170204)