Puyo Puyo 2 Credits

Credits

PlannerMasato Shimamura, Kaoru Fujiwara (Fujiwara Kaoru)
ProgrammerOsamu Kodera (Kodera Osamu)
Special programmerTadashi Eda (Eda Tadashi)
GraphicAkiko Saitou (Saito Akiko)
SoundHideki Abe (Ave Hideki)
Special thanksGo Tsuzuki (Tsuzuki Go)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hideki Abe, 23 other games
Akiko Saitou, 17 other games
Osamu Kodera, 14 other games
Masato Shimamura, 10 other games
Tadashi Eda, 4 other games

Credits for this game were contributed by Игги Друге (46453)