Yoshi

Critic Score User Score
Game Boy
74
3.3
Nintendo 3DS
...
...
Wii
...
4.4