How do you play retro games?

Geopod XE (Zodiac)

Geopod XE Screenshots

Zodiac version

Geopod XE Zodiac Racing view

Racing view