Moby Poll: Do you pre-order games, buy at launch, or wait?

Marek Gackiewicz

Marek Gackiewiczhas not written any reviews!