🐳 Latest Moby v2023.05.26 update

SYBEX-Verlag GmbH

Logos add