Shigeo Tsujimoto

Game Credits

Audio

Bakushō: Yoshimoto no Shinkigeki (1994)   (Cast)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.