Ashley Cheng

Portraits

Ashley Cheng
Ashley Cheng (right), 2006, personal photo
From <i>The Elder Scrolls IV: Oblivion</i> documentary, 2006