Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream tournament

WaveRunner Credits

28 people

AM1 Staff

ProgramIchiro Kawaoka (I.Kawaoka), Takayuki Yokoyama (T.Yokoyama), Taishi Yasuda (T.Yasuda), Akira Wada (A.Wada), Atsushi Ueno (A.Ueno)
Graphic DesignAkira Watanabe (A.Watanabe), Tatsuhiko Ikeda (T.Ikeda), T. Akai, K. Baba, Nobutaka Tozawa (N.Tozawa), Katsunori Matsui (K.Matsui), Takuya Ohashi (T.Ohashi), Tomiko Kusunoki (T.Kusunoki)
PlanningTakao Seki (T.Seki)
SoundMakito Nomiya (M.Nomiya), Youichi Ueda (Y.Ueda), Hiroshi Kawaguchi (Hiro)

AM4 Staff

Mechanical DesignMasao Yoshimoto (M.Yoshimoto), Masayoshi Yamada (M.Yamada), Tomoya Takasugi (T.Takasugi), Makoto Saito (M.Saito), Noriaki Ueda (N.Ueda), T. Maeda
Electrical DesignMitsuru Kawamura (M.Kawamura), Tomoyuki Goto (T.Goto)
Cabinet DesignYasunobu Shinzato (Y.Shinzato), Minoru Matsuba (M.Matsuba), Keisuke Tsukahara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroshi Kawaguchi, 38 other games
Masao Yoshimoto, 20 other games
Makito Nomiya, 14 other games
Tomoyuki Goto, 13 other games
Takao Seki, 12 other games
Takuya Ohashi, 9 other games
Mitsuru Kawamura, 9 other games
Masayoshi Yamada, 8 other games
Akira Watanabe, 8 other games
Minoru Matsuba, 8 other games
Youichi Ueda, 7 other games
Yasunobu Shinzato, 6 other games
Akira Wada, 6 other games
Tomoya Takasugi, 5 other games
Takayuki Yokoyama, 4 other games
Nobutaka Tozawa, 4 other games
Ichiro Kawaoka, 4 other games
Katsunori Matsui, 4 other games
Atsushi Ueno, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Sega Water Ski, a group of 6 people
Top Skater, a group of 6 people
The House of the Dead 2, a group of 5 people
Manx TT SuperBike, a group of 5 people
SEGA Touring Car Championship, a group of 4 people
Sky Target, a group of 4 people
Sega Rally Championship, a group of 4 people
Gunblade NY: Special Air Assault Force, a group of 4 people
SEGA Rally 2 Championship, a group of 4 people
The Lost World: Jurassic Park, a group of 4 people
The Ocean Hunter, a group of 3 people
The House of the Dead, a group of 3 people
Golden Axe: The Duel, a group of 3 people
House of the Dead: Scarlet Dawn, a group of 3 people
Rail Chase 2, a group of 3 people
Soul Reverse, a group of 3 people
SEGA Bass Fishing 2, a group of 3 people
The House of the Dead 4, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (248949)


antstream tournament