Final Legacy Screenshots (Atari 8-bit)

User Screenshots

Atari 8-bit version

Title screen
The hub; choose your mode
Navigation
Torpedo screen
Firing
Taking a hit