Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Wario Land: Super Mario Land 3 Credits

Credits

DirectorTakehiko Hosokawa, Hiroji Kiyotake
ProgrammerIsao Hirano, Yoshinori Katsuki, Yuzuru Ogawa, Masaru Yamanaka
Graphic DesignerTakehiko Hosokawa, Hiroji Kiyotake, Kenichi Sugino
Music ComposerKozue Ishikawa, Ryōji Yoshitomi
Package DesignerFujiko Nomura
Packaging DesignerYusuke Nakano
Special Thanks ToGraham Archer, Dayv Brooks, Mary Cocoma, Takahiro Harada, Hiroyuki Yamada, Takehiro Izushi, Daniel Owsen, Nobuhiro Ozaki, David Patton, Satoru Shibata, Keiko Tamura, Masao Yamamoto
Testing PlayerKohta Fukui, Yuji Hori, Takashi Imoto, Tsutomu Kaneshige, Makoto Kanoh, Masahiro Kawano, Atsushi Maruno, Masaru Okada, Masahiko Mashimo, Satoshi Matsumura, Takeshi Nagareda, Satoshi Nogami, Masafumi Sakashita, Eiko Takeuchi, Keisuke Terasaki, Kazumi Totaka, Hitoshi Yamagami, Yukihiro Yamamoto, Tomoyoshi Yamane, Makoto Yamauchi
ProducerGunpei Yokoi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hitoshi Yamagami, 167 other games
Yusuke Nakano, 123 other games
Keisuke Terasaki, 104 other games
Kazumi Totaka, 84 other games
Daniel Owsen, 83 other games
Gunpei Yokoi, 67 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Hiroyuki Yamada, 50 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Takahiro Harada, 47 other games
Tomoyoshi Yamane, 46 other games
Ryōji Yoshitomi, 44 other games
Masao Yamamoto, 35 other games
Makoto Kanoh, 33 other games
Tsutomu Kaneshige, 31 other games
Keiko Tamura, 27 other games
Fujiko Nomura, 26 other games
Takehiko Hosokawa, 23 other games
Kohta Fukui, 19 other games
Masafumi Sakashita, 18 other games
Masahiko Mashimo, 15 other games
Nobuhiro Ozaki, 15 other games
Yoshinori Katsuki, 14 other games
Yuzuru Ogawa, 13 other games
Graham Archer, 12 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Metroid, a group of 22 people
Metroid II: Return of Samus, a group of 22 people
Teleroboxer, a group of 20 people
Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo, a group of 18 people
Fire Emblem: Monshō no Nazo, a group of 16 people
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, a group of 14 people
Mario's Tennis, a group of 13 people
Metal Combat: Falcon's Revenge, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 12 people
Tetris Attack, a group of 12 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 11 people
Wario Land II, a group of 11 people
Virtual Boy Wario Land, a group of 11 people
Wario Land 4, a group of 10 people
Mario Paint, a group of 10 people
X, a group of 10 people
Wario Land 3, a group of 9 people
Metroid Fusion, a group of 9 people
Fire Emblem: Seisen no Keifu, a group of 8 people
Galactic Pinball, a group of 8 people
Balloon Kid, a group of 8 people
Super Mario Land, a group of 7 people
F-Zero: Maximum Velocity, a group of 7 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 7 people
Game Boy Camera (included games), a group of 7 people

Credits for this game were contributed by quizzley7 (21715)