Lemmings Credits

Staff

Game ProgrammerMikio Iwata (Mikio.I)
Grapichs DesignersHiroshi Ito, Dai Ozawa, Yukio Obayashi, Hiroyuki Karashima, Shigeyuki Asa, Tomomi Sakai (Tom.S)
Music ComposerHirohiko Takayama (Takayama)
Sound ProgrammerHiroshi Tsukamoto (Tsukamoto)
Technical AdviserShigetaka Inaba (Teq.S.Inaba)
Prints EditorsMihoko Okazaki (Mihoko.O), Tatsuo Mori (Master Mori)
Sales ManagerMasato Kawai
SupervisorHiroaki Higashiya (Hirokun)
Total DirectorAkito Takeuchi (A.T)
Special ThanksYoshitaka Kawabe (Kawabe San), NAOPi, Hatsue Andoh (Mrs.ANDO), Kazuaki Okumura (Ikko), Hirokatsu Fujii (Hac.F), Masaru Aoyanagi, Satoru Takabayashi, Michio Okasaka, Yoshihisa Shigekiyo, Thuyoshi Matumoto, Hideyo Kawaguchi, Kimoto, Hiroshi Shiraishi, Joe Robbins, Rita Zimmerer, Karen Shadley, Steve Gehrke, Kazuko Harman
ProducerKiharu Yoshida (K.Yoshida)
Licensed byPsygnosis
Presented bySunsoft

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Akito Takeuchi, 57 other games
Kiharu Yoshida, 56 other games
Masato Kawai, 49 other games
Steve Gehrke, 44 other games
Kazuko Harman, 35 other games
Hiroaki Higashiya, 33 other games
Karen Shadley, 26 other games
Rita Zimmerer, 24 other games
Hirohiko Takayama, 16 other games
Tatsuo Mori, 15 other games
Kazuaki Okumura, 14 other games
Hirokatsu Fujii, 12 other games
Hiroshi Ito, 12 other games
Hiroshi Tsukamoto, 12 other games
Masaru Aoyanagi, 11 other games
Mihoko Okazaki, 9 other games
Shigeyuki Asa, 9 other games
Yoshitaka Kawabe, 9 other games
Michio Okasaka, 8 other games
Mikio Iwata, 8 other games
Tomomi Sakai, 8 other games
Dai Ozawa, 7 other games
Joe Robbins, 6 other games
Hiroshi Shiraishi, 5 other games
Hiroyuki Karashima, 5 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Batman: Return of the Joker, a group of 17 people
Looney Tunes, a group of 17 people
Superman, a group of 14 people
The Pirates of Dark Water, a group of 11 people
Shi-Kin-Joh, a group of 11 people
Benkei Gaiden, a group of 10 people
Daffy Duck, a group of 10 people
Galaxy Fight: Universal Warriors, a group of 10 people
Hebereke's Popoon, a group of 10 people
Ufouria: The Saga, a group of 9 people
Albert Odyssey, a group of 9 people
Road Runner's Death Valley Rally, a group of 9 people
World Heroes, a group of 8 people
Blaster Master Boy, a group of 8 people
Batman: The Video Game, a group of 8 people
Super Spy Hunter, a group of 7 people
Bubble and Squeak, a group of 7 people
Speedy Gonzales, a group of 7 people
Aero the Acro-Bat, a group of 7 people
Looney Tunes B-Ball, a group of 7 people
Daffy Duck: The Marvin Missions, a group of 7 people
Disney's Beauty and the Beast: Roar of the Beast, a group of 7 people
Disney's Beauty and the Beast: Belle's Quest, a group of 7 people
Bugs Bunny Rabbit Rampage, a group of 7 people
The Pirates of Dark Water, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60759) and ryanbus84 (24772)