Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Kirby 64: The Crystal Shards Credits

Project K-64 Staff

DirectorShinichi Shimomura
Chief ProgrammerTeruyuki Gunji
ProgrammersKatsuhiro Sakoda, Isao Takahashi, Yoshimi Takahashi, Tetsuya Abe, Yasuyuki Nagashima, Kouichi Watanabe
DesignersKenichiro Kita, Reiko Iwao, Michiko Takahashi, Hiro Takeshita, Shigeru Hashiguchi, Tetsuya Mochizuki, Tomomi Minami, Sanae Kubota, Youichi Sukino, Tatsuhiro Tanoue, Tadashi Hashikura, Masanobu Yamamoto, Tsuyoshi Wakayama, Hitoshi Kikkawa, Satoko Nakamura, Kunio Watanabe
Sound ComposersJun Ishikawa, Hirokazu Ando
Assistant DirectorsKazuya Konishi, Ryuichi Noguchi
Assistant ManagersRyuki Kuraoka, Yoshiki Suzuki, Kensuke Tanabe
Voice ActorsMakiko Ohmoto, Masahiro Sakurai
Localization ManagerLeslie Swan
LocalizationWilliam Trinen, Michelle Powers
Special ThanksSatoshi Ishida, Chieko Obikane, Hisatoshi Takeuchi, Tetsuya Notoya, Senji Hirose, Chiharu Ito, Takaaki Kazuno, Kazuhiro Mizusawa, Jun Yamazaki, HAL Debug Team
Very Special ThanksMinoru Arakawa, Manabu Fukuda, Gail Tilden, Yoshihito Ikebata, Hironobu Kakui, Hiroyasu Sasano, Super Mario Club, NOA Product Testing, The Treehouse
Project ManagerTakashi Saito
Progress ManagerKimiyoshi Fukui
ProducersMasayoshi Tanimura, Hiroaki Suga, Kenji Miki
SupervisorsSatoru Iwata, Shigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 460 other games
Shigeru Miyamoto, 282 other games
Leslie Swan, 225 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
William Trinen, 125 other games
Kensuke Tanabe, 124 other games
Manabu Fukuda, 116 other games
Hironobu Kakui, 100 other games
Minoru Arakawa, 76 other games
Kenji Miki, 57 other games
Gail Tilden, 52 other games
Masanobu Yamamoto, 48 other games
Hiroaki Suga, 42 other games
Satoshi Ishida, 38 other games
Jun Ishikawa, 38 other games
Makiko Ohmoto, 38 other games
Yoshihito Ikebata, 36 other games
Isao Takahashi, 36 other games
Takashi Saito, 34 other games
Hirokazu Ando, 33 other games
Masayoshi Tanimura, 28 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games
Kunio Watanabe, 25 other games
Shigeru Hashiguchi, 23 other games
Yoshimi Takahashi, 22 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby Air Ride, a group of 37 people
Super Smash Bros., a group of 35 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 33 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 30 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 28 people
Kirby's Return to Dream Land, a group of 27 people
Kirby Super Star, a group of 24 people
Kirby Super Star Ultra, a group of 24 people
Kirby: Triple Deluxe, a group of 22 people
Kirby: Planet Robobot, a group of 20 people
Kirby's Dream Collection: Special Edition, a group of 19 people
Kirby's Dream Land 3, a group of 18 people
Kirby's Dream Course, a group of 18 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 18 people
Kirby Star Allies, a group of 18 people
Kirby's Adventure, a group of 16 people
Picross 3D, a group of 15 people
Kirby & The Amazing Mirror, a group of 15 people
Kirby's Star Stacker, a group of 14 people
Kirby's Blowout Blast, a group of 14 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 14 people
BoxBoy!, a group of 13 people
Kirby and the Rainbow Curse, a group of 13 people
Kirby Tilt 'n' Tumble, a group of 13 people
Pokémon Stadium 2, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by monkeyislandgirl (8699)