Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

World Heroes Credits

World Heroes Staff

ProducerKenji Sawatari
DirectorKenji Sawatari
PlannersKenji Sawatari, Kimitoshi Yokoo
Main ProgrammersTAT, Marbo "Toshi", Yuji Noguchi
System ProgrammersEiji Fukatsu, Makio Chiba, E‑Chan
Sound ProgrammerMakio Chiba
Character DesignersKazushige Hakamata, Takashi Hatono, Shinji Moriyama, Hideyuki Yamada, Sho No, Muneki Shiraishi, Kimitoshi Yokoo, Hajime Suzuki, Hiroyuki Toda, Akira Ushizawa, Hatsue Sakanishi, Katsue Matsuzaki, Rie Mori, Ryuuji Nakajima (Giga. S), Koji Fujita, Yasuyuki Sohara, Atsushi Kobayashi
Scroll DesignersKenichi Sakanishi, Takashi Egashira, Mitsunari Ishida
Music Composition & Sound EffectsHiroaki Shimizu, Hideki Yamamoto, Yuka Watanabe
Special ThanksYukio Gotoh, Tsutomu Maruyama, Shinichi Tamura, Mitsunari Ishida, Hiroyuki Ryū, Yuko Nishino, Masato Mitsuya, Hideki Miyakami (SNK), Koji Hamada (SNK), Hideki Fujii (SNK)
Presented byAlpha

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Eiji Fukatsu, 18 other games
Hideki Yamamoto, 16 other games
Hiroaki Shimizu, 16 other games
Kenichi Sakanishi, 15 other games
Makio Chiba, 14 other games
Akira Ushizawa, 13 other games
Yuka Watanabe, 13 other games
Hiroyuki Ryū, 12 other games
Yukio Gotoh, 11 other games
Hajime Suzuki, 11 other games
Takashi Egashira, 10 other games
Yuji Noguchi, 10 other games
Shinji Moriyama, 10 other games
Mitsunari Ishida, 9 other games
Takashi Hatono, 9 other games
Tsutomu Maruyama, 9 other games
Kazushige Hakamata, 8 other games
Rie Mori, 8 other games
Hiroyuki Toda, 6 other games
Koji Hamada, 6 other games
Hideyuki Yamada, 6 other games
Masato Mitsuya, 6 other games
Ryuuji Nakajima, 5 other games
Hideki Miyakami, 5 other games
Muneki Shiraishi, 5 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

World Heroes 2, a group of 28 people
World Heroes 2 JET, a group of 24 people
Aggressors of Dark Kombat, a group of 23 people
Crossed Swords II, a group of 18 people
Twinkle Star Sprites, a group of 15 people
World Heroes Perfect, a group of 14 people
Ninja Master's, a group of 14 people
Thrash Rally, a group of 13 people
Magician Lord, a group of 12 people
Gang Wars, a group of 12 people
Time Soldiers, a group of 11 people
Ninja Combat, a group of 11 people
Overtop, a group of 10 people
Blue's Journey, a group of 10 people
Ninja Commando, a group of 8 people
Master of Syougi, a group of 8 people
Crossed Swords, a group of 8 people
Beast Busters: Second Nightmare, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Freeman (51541)