Ningyō Tsukai 2 Screenshots (Windows)

User Screenshots

Windows version

Title screen
Main menu
Intro sequence
Intro sequence
Intro sequence
Intro sequence
Intro sequence
Blue Dragon vs Mimi
Mimi vs Ming Ming