Dark Castle Screenshots (Macintosh)

User Screenshots

Macintosh version

Title screen
Main menu
About scoring.
Choose your way.
Trouble 1
Trouble 2
Galaxian-esque bats
Shield 3