Street Fighter II Credits

Credits

PlannerAkira Nishitani (Nin Nin)
Software DesignKoji Yoshida (Yoshilim), Seiji Okada (Coco Azusa), Harunobu Imagawa (Img), Yoshihiro Matsui (Macchan), Koichiro Nakamura (Kow), Hisashi Kuramoto (Roy)
Sound DesignYoshihiro Sakaguchi (Oyabun), Yoko Shimomura (P), Tatsuya Nishimura (Anie), Isao Abe (Oyaji)
Object DesignMasao Sakurai (Sakusan), Wild Cats, Hidetoshi Kai (Arashi), Takashi Hama (Mighty), Hironori Matsumura (Fishman), Hayato Kaji (Drill), Satoshi Ukai (Ukashisu)
Scroll DesignShizuyo Ukai, Akiko Nagashima (Ryutaro's Mama), Chieko Ryūgo, Jun Takeuchi (Bunny)
Very Special ThanksHisashi Yamamoto (Mx-5), Shinichi Ueyama (Shin), Akira Yasuda (Akiman), Street Fighter II Arcade Staff
Special ThanksHaggar, Kiyomi Kaneko (Kanekon), Masayuki Akahori (Imo), Tatsuya Minami (Mickey), Yoshinori Takenaka (Bamboo), Kamecha, Duke, Kimio Yamazoe (Yamazou), Linda, H. Hiroyuki, Aeg, Yasuko Watanabe, Capcom all Staff

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tatsuya Minami, 80 other games
Satoshi Ukai, 77 other games
Yoko Shimomura, 49 other games
Akira Yasuda, 49 other games
Yoshinori Takenaka, 38 other games
Akira Nishitani, 35 other games
Jun Takeuchi, 31 other games
Hayato Kaji, 29 other games
Yoshihiro Sakaguchi, 27 other games
Kimio Yamazoe, 27 other games
Koji Yoshida, 27 other games
Shinichi Ueyama, 25 other games
Tatsuya Nishimura, 25 other games
Isao Abe, 24 other games
Akiko Nagashima, 23 other games
Seiji Okada, 21 other games
Chieko Ryūgo, 21 other games
Kiyomi Kaneko, 19 other games
Masayuki Akahori, 17 other games
Hidetoshi Kai, 17 other games
Masao Sakurai, 13 other games
Hisashi Kuramoto, 13 other games
Hisashi Yamamoto, 12 other games
Takashi Hama, 10 other games
Koichiro Nakamura, 8 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Street Fighter II Turbo, a group of 21 people
Street Fighter II: Champion Edition, a group of 19 people
Final Fight, a group of 12 people
Final Fight, a group of 11 people
Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, a group of 9 people
U.N. Squadron, a group of 9 people
Final Fight 2, a group of 9 people
Magic Sword, a group of 8 people
Street Fighter Alpha 2, a group of 8 people
Mega Man 5, a group of 8 people
Final Fight: Double Impact, a group of 8 people
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams, a group of 7 people
Super Ghouls 'N Ghosts, a group of 7 people
Super Street Fighter II, a group of 6 people
Super Street Fighter II Turbo, a group of 6 people
Breath of Fire, a group of 6 people
Mega Man 6, a group of 5 people
Dino Stalker, a group of 5 people
Mega Man 4, a group of 5 people
Mercs, a group of 5 people
Mega Man Legends, a group of 5 people
Rockman Complete Works: Rockman, a group of 5 people
Street Fighter Collection, a group of 5 people
Resident Evil 2, a group of 5 people
Mega Man 8: Anniversary Edition, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by crbr (2008) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60792)