Wario Land: Super Mario Land 3 Credits

Credits

DirectorTakehiko Hosokawa, Hiroji Kiyotake
ProgrammerIsao Hirano, Yoshinori Katsuki, Yuzuru Ogawa, Masaru Yamanaka
Graphic DesignerTakehiko Hosokawa, Hiroji Kiyotake, Kenichi Sugino
Music ComposerKozue Ishikawa, Ryōji Yoshitomi
Package DesignerFujiko Nomura
Packaging DesignerYusuke Nakano
Special Thanks ToGraham Archer, Dayv Brooks, Mary Cocoma, Takahiro Harada, Hiroyuki Yamada, Takehiro Izushi, Daniel Owsen, Nobuhiro Ozaki, David Patton, Satoru Shibata, Keiko Tamura, Masao Yamamoto
Testing PlayerKohta Fukui, Yuji Hori, Takashi Imoto, Tsutomu Kaneshige, Makoto Kanoh, Masahiro Kawano, Atsushi Maruno, Masaru Okada, Masahiko Mashimo, Satoshi Matsumura, Takeshi Nagareda, Satoshi Nogami, Masafumi Sakashita, Eiko Takeuchi, Keisuke Terasaki, Kazumi Totaka, Hitoshi Yamagami, Yukihiro Yamamoto, Tomoyoshi Yamane, Makoto Yamauchi
ProducerGunpei Yokoi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hitoshi Yamagami, 93 other games
Yusuke Nakano, 64 other games
Keisuke Terasaki, 58 other games
Takehiro Izushi, 56 other games
Kazumi Totaka, 46 other games
Hiroyuki Yamada, 43 other games
Hiroji Kiyotake, 43 other games
Takahiro Harada, 41 other games
Gunpei Yokoi, 41 other games
Daniel Owsen, 31 other games
Masao Yamamoto, 28 other games
Makoto Kanoh, 27 other games
Tomoyoshi Yamane, 27 other games
Fujiko Nomura, 24 other games
Keiko Tamura, 24 other games
Tsutomu Kaneshige, 21 other games
Kohta Fukui, 19 other games
Masafumi Sakashita, 15 other games
Yoshinori Katsuki, 14 other games
Takehiko Hosokawa, 13 other games
Yuzuru Ogawa, 12 other games
Nobuhiro Ozaki, 12 other games
Masahiro Kawano, 12 other games
Masahiko Mashimo, 10 other games
Graham Archer, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Metroid, a group of 22 people
Metroid II: Return of Samus, a group of 21 people
Teleroboxer, a group of 20 people
Fire Emblem: Monshō no Nazo, a group of 15 people
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, a group of 14 people
Metal Combat: Falcon's Revenge, a group of 13 people
Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo, a group of 13 people
Mario's Tennis, a group of 12 people
Tetris Attack, a group of 12 people
Wario Land II, a group of 11 people
Virtual Boy Wario Land, a group of 11 people
X, a group of 10 people
Metroid Fusion, a group of 9 people
Wario Land 3, a group of 9 people
Warioland 4, a group of 9 people
Galactic Pinball, a group of 8 people
Balloon Kid, a group of 8 people
Fire Emblem: Seisen no Keifu, a group of 7 people
Metroid: Zero Mission, a group of 7 people
F-Zero: Maximum Velocity, a group of 7 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 7 people
Battle Clash, a group of 7 people
Mario Paint, a group of 7 people
Famicom Wars, a group of 7 people
Super Mario Land, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by quizzley7 (21127)