MobyPoll: Which 5th generation (32-bit) console do you admire the most?

Final Fight (SNES)

75
MobyRank
100 point score based on reviews from various critics.
3.8
MobyScore
5 point score based on user ratings.

Final Fight Credits

Credits

PlannerTatsuya Minami (Mickey)
MusicToshio Kajino (Bull)
SoundToshio Kajino (Bull)
ProgrammerMasayuki Akahori (Imo), Kōji Yoshida (Yoshilim), Yoshito Itoh (Leo), Harunobu Imagawa (Img), Kiyomi Kaneko (Kanekon)
Object DesignLexus M., Hironori Matsumura (Fish Man), Maguro, Lawson, Shoji K.
Background DesignMasako Honma (Manashi), Susumu Ueda (Ucchan), Naoe Nonomura (Nonnon), Miki Kijima (Miki Vai), Yukari Kakuta (Kakkun)
Special ThanksTokuro Fujiwara (T. Arthur), Makichan

Arcade

PlannerAkira Nishitani (Nin), Akira Yasuda (Akiman)
MusicYoshihiro Sakaguchi (Youkichan's Papa), Yoko Shimomura (uncredited), Yasuaki Fujita (uncredited)
SoundYoshihiro Sakaguchi (Youkichan's Papa), Yoko Shimomura (uncredited), Yasuaki Fujita (uncredited)
ProgrammerKiyomi Kaneko (Kanekon), Shinichi Ueyama (Shin), Tomiyan, Yokoyan
Object DesignSatoru Yamashita (S.Y.), Tessue, Prince
Background DesignMiki Kido (Mikiman), M. Okazaki (Okachan), Fukumary, Asae Nishitsuji (Nissui)
Special ThanksCBX, Noritaka Funamizu (Poo), Chin, Kumi Yamaga (Yamachan), Kucchan

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Noritaka Funamizu, 69 other games
Tatsuya Minami, 65 other games
Masako Honma, 42 other games
Akira Yasuda, 29 other games
Miki Kijima, 28 other games
Tokuro Fujiwara, 27 other games
Yoko Shimomura, 26 other games
Kōji Yoshida, 24 other games
Toshio Kajino, 24 other games
Akira Nishitani, 21 other games
Yoshito Itoh, 18 other games
Asae Nishitsuji, 18 other games
Yoshihiro Sakaguchi, 16 other games
Yasuaki Fujita, 16 other games
Kiyomi Kaneko, 15 other games
Masayuki Akahori, 13 other games
Shinichi Ueyama, 13 other games
Hironori Matsumura, 8 other games
M. Okazaki, 6 other games
Naoe Nonomura, 6 other games
Susumu Ueda, 5 other games
Miki Kido, 5 other games
Harunobu Imagawa, 5 other games
Satoru Yamashita, 4 other games
Kumi Yamaga, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fight Guy, a group of 28 people
Street Fighter II, a group of 15 people
Final Fight: Double Impact, a group of 11 people
Street Fighter II': Special Champion Edition, a group of 10 people
U.N. Squadron, a group of 8 people
Street Fighter Collection, a group of 7 people
Street Fighter II Turbo, a group of 7 people
Hyper Dyne: Side Arms Special, a group of 7 people
Side Arms Hyper Dyne, a group of 7 people
Magic Sword, a group of 6 people
Son Son II, a group of 6 people
Breath of Fire, a group of 6 people
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams, a group of 5 people
Resident Evil 2, a group of 5 people
Mega Man Legends, a group of 5 people
Disney's Aladdin, a group of 5 people
Street Fighter Alpha 2, a group of 5 people
Destiny of an Emperor, a group of 4 people
Super Street Fighter II Turbo HD Remix, a group of 4 people
Final Fight 2, a group of 4 people
Rockman Complete Works: Rockman, a group of 4 people
Resident Evil, a group of 4 people
Mega Man 4, a group of 4 people
Mega Man 5, a group of 4 people
Mega Man 6, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by りき Hideto (20846), ryanbus84 (10086), Joshua J. Slone (4617) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58455)