In memoriam, Donald Sutherland

Puyo Puyo Sun

aka: Pocket Puyo Puyo Sun, Puyo Puyo Sun 64, Puyo Puyo Sun Ketteiban
Moby ID: 27994

[ Arcade add ] [ Game Boy Color ] [ Nintendo 64 ] [ PlayStation ] [ PlayStation 3 add ] [ PS Vita add ] [ PSP add ] [ SEGA Saturn add ] [ Windows add ]

Nintendo 64 credits (1997)

92 people (67 professional roles, 25 thanks) with 96 credits.

Cast

Arle-Nadja Minako Ozawa
Schezo-Wegey Yujiro Ōtsuka
Rulue Noa Asagi
Incubus Kotatsu
Skelton-T Yoshinori Fujita
Satan Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Other Character's Cast Ayame Kizuki, Akemi Sakai (Kemi), Kenji Kawakita, Takayuki Watanabe (Kerol), Murasaki Syu, Nodapon, Aya Shimazaki (Riu), Sakanayasan, Yasutoshi S. Akiyama (Yasutoshi Akiyama SSS)

Staff

Executive Producer Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Supervisor Takayuki Hirono (Jemini), Guts Nakamatsu
Director Takafumi Tanida
Assistant Director Kamkie
Programmer Manabu Matsumoto, Tomoya Honda, Winner, Heiji Otsuka (Kumicho)
Planner Takayuki Watanabe (Kerol), Kagetora
Character Design Ichi (as Ichi)
Designer Tasogare Tachibana, Akemi Sakai (Kemi), Zazamushi, Tsukasa Mifuduka, Aya Shimazaki (Riu), Shinichiro Takamoto (Sawatari Ju-Saburou), Rom, Satoshi Shoji, Ageha Sakurakohji
Nice Guy Mask, Nekonyan (as Neconyan)
Sound Koji Onari, Satoshi Shimazaki, Kō Hayashi, Daisuke Nagata, Osamu Ishikawa
Editorial Design Rainbow Papa (as Rainbow Papa), Kazuto Hisoku, Yukiwari Ucchi, Marupono, Azumi
Voice Recording Studio M, Flamingo Studio
64 Version I.Z80, Sele-Jin.Z, K.U, NH.T, Muu
Sales Staff Nissin, Marsy, Amigo, Sadabou, Hiroshi Kimura (Kimutaku), Kenichi Kosaka, Melody Uematsu, Manabu Kawashima (Obe-Q Kawashima), Naoyuki Sawa (Sonmin Sawa), Nisiyan, JP Micky, Miki Matsubara (Anego Matsubara), Uma Yunma, Shoji Akumashinkan, Uirou, Satomaru
Special Thanks Ayame Kizuki, Kasumi Hakuryūhō, Mitsugi Tanaka (Jumbo Tanaka), Keke, Fubon Kitano, Maroon, Masa Nakao, Akira Minazuki, Katsumi Enami (Namihei), Nyo-Nyo (as Nyo-Nyo), Peloli, Risakichi, Tanquitow, Tatsuharu Takatou, Tominger, Wizy!, Yon, Toshishita Hayashi (Younger Hayashi), Gennosuke Yumi (Yumi), Zro, Higepuyoman [Puyo-Master], Junichi Kitamura (Puyo-Master), Momomo [Puyo-Master], Cheeyama [Puyo-Master], All Compile Staff
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Rounin.