Pokémon Rumble Blast

aka: Super Pokémon Rumble, Super Pokémon Scramble
Moby ID: 60654

Nintendo 3DS credits (2011)

134 people (119 professional roles, 15 thanks) with 169 credits.

Director Norio Matsumura
Game Planning Miki Obata, Wataru Kawashima, Yoshihiro Hatta, Norio Matsumura, Daisuke Yoshimitsu, Watanabe Hirotake, Muneaki Ozawa
Programming Nayuta Taga, Daisuke Yoshimitsu, Takayuki Ito, Ein Terakawa, Hisato Matsumoto, Watanabe Hirotake, Yosuke Suma
Sound Miki Obata
Story Wataru Kawashima
Design Shin Naka, Hiroyuki Yamanaka, Yoshiyuki Oku, Wataru Kawashima, Noboru Kosuge
Depth Design Nayuta Taga
Opening Movie Kouji Eto, Satoshi Ueda, Eiji Senke, Takeshi Shibasaki, Keita Mizuhashi
Design Management Yoshiyuki Oku
Project Management Yoshihiro Hatta
General Management Muneaki Ozawa
Technical Support Kotaro Hiromatsu, Shingo Okamoto
Debug Management Ryuji Hamaguchi, Ryosuke Yamada, Makoto Okazaki
Debug Mario Club Co. Ltd.
English-Version Localization Mikiko Ryu, Satomi Honda, David Numrich, Yasuhiro Usui
English-Version Translation Tim Hove, Hisato Yamamori, Sayuri Munday
English-Version Editing Blaise Selby, Hollie Beg, Kellyn Ballard
English-Version Coordinators Rie Fujiwara, Seth McMahill, Joel Simon
English-Version NOA Product Testing Masayasu Nakata, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Tomoko Mikami, Teresa Lillygren, Edward A. Ridgeway, Makiko Szolas, Patrick Taylor, Joshua Newman, Kindra Timmerwilke
European-Version Localisation Makiko Cottrell, Elena Nardo, Kaori Manabe, Noriko Netley, Blaise Selby, Kellyn Ballard, Satomi Honda, David Numrich, Mikiko Ryu
European-Version Translation Tim Hove, Hisato Yamamori, Sayuri Munday, Guillaume Didier, Cyril Schultz, Michael Ecke, Daniel Heucher, Manuela Suriano, Marco Sartori, Gill George De Gregorio, Alejandro Martinez Monge, Alberto Gracia Castellano
European-Version Editing Blaise Selby, Hollie Beg, Kellyn Ballard, Eoin Sanders, Florian Becquereau, Bertrand Lecocq, Ralph Lunt, Anja Weinbach, Francesca Gola, Marco Borrelli, Esther Sánchez Giráldez, Teresa Cueto Álvarez de Sotomayor
European-Version NOE Management Andreas Fey
European-Version NOE Localisation Producer Michaël Hugot, Jamie Grant
European-Version NOE Quality Assurance - Testing coordinators Luis Golbano, Silvio Schmelz
European-Version NOE Quality Assurance - Lead Ben Howard-Hale, David Gutiérrez Varona, Fabio Brignoli, Jérôme Petit, Patrick Thorenz
European-Version NOA Product Testing Masayasu Nakata, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Tomoko Mikami, Edward A. Ridgeway, Makiko Szolas, Patrick Taylor, Steven Kim
Game-Design Advisors Junichi Masuda, Tetsuya Watanabe
Pokémon Graphic Supervisors Shota Kageyama, Yukiko Kanagawa, Nobue Kamikawabata
Artwork Kiyomi Itani, Yasuko Sugiyama, Sachiko Nakamichi, Etsuya Hattori, Kouki Saito
English-Version Graphic Design Kevin Lalli, Tina Sourinephoumy, Eric Medalle, Bridget O'Neill, Masayuki Miura, Kō Ōnuma
European-Version Graphic Design Kevin Lalli, Tina Sourinephoumy, Eric Medalle, Bridget O'Neill, Kyle Goodwin, Masayuki Miura, Kō Ōnuma
Special Thanks Kenjiro Ito, Mikiko Ohashi, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Osamu Suzuki, Nobuhiro Sawabe, Yukari Fukushima, Toshiyuki Inoko, Rui Kawaguchi, Kazuyoshi Kojima, Akihito Tamura, Yasunori Suenaga, Yukie Funakubo, Kenji Okubo, Gaku Susai
Product Coordinators Hitoshi Yamagami, Takao Nakano, Kaori Ando, Hideaki Araki
Development Producers Ryosuke Hanawa, Kunimi Kawamura
Producers Toshio Miyahara, Hiroaki Tsuru
Executive Producers Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara
. Nintendo, The Pokémon Company, and Ambrella are the authors of this software for the purpose of copyright., All rights reserved.
. Nintendo, The Pokémon Company, et Ambrella sont les auteurs de ce logiciel au regard du droit d'auteur., Tous droits réservés.
©2011 Pokémon.
©1995-2011 Nintendo.
©1995-2011 Creatures Inc.
©1995-2011 GAME FREAK inc.
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Rik Hideto.