Street Fighter II: Champion Edition

aka: Street Fighter II', Street Fighter II' Plus: Champion Edition, Street Fighter II': Champion Edition, Street Fighter II': Special Champion Edition
Moby ID: 8053

[ Arcade ] [ Browser add ] [ Genesis ] [ J2ME ] [ SEGA Master System ] [ Sharp X68000 ] [ TurboGrafx-16 ] [ Wii add ]

Arcade credits (1992)

39 people (30 professional roles, 9 thanks)

Planner Akira Nishitani (Nin), Akira Yasuda (Akiman)
Character Designer Satoru Yamashita (S.Y), Ikuo Nakayama (Ikusan.Z), Shoei Okano (Sho), Eri Nakamura (Erichan), Yoshiaki Ohji (Pigmon), Mizuho Kageyama (Katuragi), Toshiharu Matsunaga (Mak!!), Sayuri Shintani (Manbou), Takashi Hayashi (Ballboy), Akemi Kurihara (Kurisan), Q Kyoku (Q Kyoku), Miki Shiroto (Mikiman), Hitoshi Nishio (Tanuki), Yamachan (Yamachan), Shinji Sakashita (S·Taing), Asae Nishitsuji (Nissui), Miho Kobayashi (Buppo), Yoko Sakamoto (Ziggy), K. Koizumi (Zummy), Yuki Nakamura (Nakamura), M. Okazaki (Okazaki)
Programmer Shinichi Ueyama (Shin.), Seiji Okada (Marina), Yoshihiro Matsui (Macchan), Akiyoshi Eshiro (Ecchro!!)
Sound Yoko Shimomura (Shimo-P.), Isao Abe (Oyaji-Oyaji)
Special Thanks Yukio Arai (CBX), and, Noritaka Funamizu (Poo), Kiyomi Kaneko (Kanekon), Takashi Shono (Shono.), Hirakin (Hirakin.), Nac Kai (Nac Kai), Erlingr Ogachy (Erlingr Ogachy), James Goddard (DJames.)
Presented by Capcom ®
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Rik Hideto.